اردوی مربیان و سرگروه های صالحین استان قم در مشهد مقدس برگزار شد. در این اردو که با هدف ایجاد انگیزه جهت ادامه کار تربیتی و تشویق و ترغیب سایر افراد برای ارتقاء حلقات تربیتی صالحین برگزار شد، حدود نود نفر از نمونه های موفق ترییتی شجره صالحین استان قم از میان سرگروه ها و مربیان حوزه های مقاومت بسیج محلات برادر استان قم به مشهد مقدس اعزام شدند. در افتتاحیه این برنامه آیت الله راشد یزدی مباحثی را در ارتباط با شیوه تربیت و نکات تربیتی مورد نیاز کار تربیتی تبیین فرمودند. این اردو از روز سه شنبه 1398/11/01 تا روز جمعه 1398/11/04 ادامه دارد.