با توجه به اهمیت تأثیر دوران خدمت مقدس سربازی در نیروهای وظیفه و همچنین رویکرد تربیت محور معاونت تعلیم و تربیت بسیج استان، از زحمات و فعالیت های برادر «علی فهیمی» پس از اتمام خدمت مقدس سربازی ایشان تقدیر به عمل آمد.