جلسه بررسی وضعیت سرمربیان خواهر ناحیه امام حسین علیه السلام برگزار گردید. در این جلسه فرمانده محترم ناحیه امام حسین علیه السلام جناب سرهنگ جعفری، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه، حجت السلام نیل آب کن، مسئول تعلیم و تربیت بسیج استان، حجت الاسلام شرفی نیا و نیز مسئول تعلیم و تربیت سازمان بسیج جامعه زنان استان قم و مسئول بسیج جامعه زنان ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیه السلام حضور داشتند. در این جلسه آخرین وضعیت سرمربیان حوزه های خواهر ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیه السلام و نیز استادیار ناحیه مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.