مجمع استادیاران خواهر با معین استاد شجره صالحین استان قم، با حضور مسئول تعلیم و تربیت استان و مسئول تعلیم و تربیت سازمان بسیج جامعه زنان استان قم برگزار گردید. در این جلسه استادیاران خواهر ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دو ماهه خود، مشکلات و مسائل مهم حوزه استحفاظی خو را بیان کردند و در مورد راهکارهای اجرایی رفع موانع مباحثه صورت پذیرفت. همچنین معین استاد، مطالبی را در مورد سیاست گذاری محتوایی و شورای علمی محتوایی صالحین بیان کردند.